Landskap i sikte ingår i webdags.se som utvecklas av Allemansdata, Upplands Väsby.

Programmet innehåller övningar att skriva ut för arbete med papper och penna i lågstadie och särskola. Övningarna kan skrivas ut från PC, Mac och iPad.

Tips för att underlätta användning

PC: lägg in adressen till menyn i favoriter och lägg ikonen på skrivbordet.

iPad: lägg till menyn på hemskärmen.

Mac: lägg till webdags.se i Top Sites på Mac.

Information om arbetsböckerna

Arbetsböckerna är gjorda i PDF-format. Det finns en arbetsbok för varje landskap. De är gjorda för utskrift och har ett flikregister som underlättar om man väljer att bara skiva ut vissa sidor ur en arbetsbok.

Arbetsböckerna består av kartblad och arbetsuppgifter som är anpassade till kartbladen.

Uppgifterna är organiserade så att varje landskap beskrivs ur olika aspekter, geografisk belägenhet, natur, bebyggelse och kommunikationer.

De bifogade kartbladen är översiktskartor med få objekt.
Andra kartor, Internet och böcker kan behövas för fördjupade studier.


Kartblad

  • Grundkarta. ( Med gränser )
  • Sjöar och vattendrag.
  • Topografi samt sjöar och vattendrag
  • Tätorter och kommunikationer.
  • Allt. Ett kartblad med samtliga kartlager.
  • Blindkarta
  • Översiktskarta, landsdelar och landskap. ( Finns på arbetsböckernas framsida )


Arbetsuppgifter
Till vart och ett av kartbladen finns ett antal uppgifter. Eleverna kan arbeta sig igenom ett kartblad i taget.

De flesta uppgifterna innehåller frågor som kan besvaras med ett ord (namn) eller med siffror, men det förekommer även en del frågor som måste besvaras med en hel mening. För att kunna svara rätt på uppgifterna krävs att eleven studerar kartan över det aktuella landskapet.
Vissa uppgifter har rubriken ”Sök reda på”. Där krävs det att man går vidare för att finna svaren. Ibland måste man söka vidare på annat håll, t.ex. på andra kartor, i böcker eller på Internet.

Uppgifter under rubriken ”Att fundera över” ska sporra eleverna att reflektera över olika företeelser. Här finns inte alltid några rätta svar. Man kan t.ex. låta uppgiften bli underlag för ett samtal mellan ett par elever eller en diskussion i klassen.
Tätort definieras som en ort med samlad bebyggelse och minst 200 invånare. Dit hör alltstå orter från t.ex. Idre till Stockholm. Ibland förekommer dock ordet stad i uppgifter som handlar om de större orterna. Det är ju det som används i dagligt tal.

Lågland definieras som ”Landområdet beläget på relativt ringa höjd över havet, vanl. Under 200 m ö.h.”. I detta arbetsmaterial får lågland beteckna land som är lägre än 100 m ö.h., så att det överensstämmer med kartmaterialets höjdskala.
Användning
Arbetsuppgifterna kan nästan alltid besvaras genom att titta på de bifogade kartorna.
Frågorna är formulerade som faktafrågor.

Studier av ett landskap bör kompletteras med frågeställningar kring hur näringsliv, bebyggelse och kommunikationer har utvecklats mot bakgrund av landskapets historia, naturtillgångar och klimat.

För att mäta avstånd på kartan kan man göra enkla mätstickor: rita av landskapets skala på ett kraftigt papper och klipp ut den. OBSERVERA att skalan kan vara olika för olika landskap.

Det är tillåtet att skriva ut och kopiera materialet.
Materialet har ursprungligen framtagits av SIH. Det har bearbetats och nyutgivits av Allemansdata.

Allemansdata
Upplands Väsby 2010